Privacyreglement en Klachtenregeling

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tothet doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om:

Daarom zijn naast de bovengenoemde Wet Bescherming Persoonsgegevens, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.•

Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen deze om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, dan kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.

Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

WGBO

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).
De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de “modelregeling fysiotherapeut-patiënt”van het KNGF

Preventiecentrum Almere handelt tevens volgens de wet WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst). In de WGBO zijn recht op informatie, het toestemmingsvereiste, het medisch dossier en recht op inzage, recht op privacy, de rechten en plichten van de hulpverlener en het klachtrecht geregeld. Het vastleggen van rechten en plichten vormen de basis voor een meer gelijkwaardige relatie tussen patiënt en hulpverlener.

Klachtenregeling

Preventiecentrum Almere streeft ernaar om diensten te leveren die aansluiten op de wensen en verwachtingen van de cliënt. Toch kan het gebeuren dat cliënten niet tevreden zijn over de dienstverlening. Het is belangrijk voor u, voor ons en voor alle andere patiënten dat u de klachten aan ons kenbaar maakt. Klachten, verbeterpunten, opmerkingen en adviezen kunnen ingediend worden door een klachtenformulier in te leveren bij de balie of te sturen naar:

Preventiecentrum Almere
T.a.v. klachtenregistratie
Postbus 1365
1300 BJ Almere

Ook kunnen klachten telefonisch of per e-mail gemeld worden. Alle klachten worden in het maandelijks teamoverleg besproken. Wij streven ernaar om binnen 3 tot 5 weken op de door u ingevulde formulieren te reageren. U kunt het formulier hier downloaden.

U kunt ook gebruik maken van de klachtenregeling van het Keurmerk Fysiotherapie. U vindt hierover informatie in een brochure in de wachtkamer.

Meer informatie vindt u op: www.keurmerkfysiotherapie.nl

© Copyright - Preventiecentrum de Fysioclub - Fysiotherapie, revalidatie & (medisch) fitness in Weesp en Almere